Για τη πλήρωση της μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου Αρταίων, μετά την εξέταση των σχετικών αιτήσεων και της εμπειρίας των υποψηφίων, επιλέχθηκε για πρόσληψη για την θέση Ειδικού Συμβούλου σε θέματα Έργων Εξοικονόμησης Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού ο υποψήφιος με την αρ. πρωτ. 24128/30.10.2019 αίτηση.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡ