ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ διενέργειας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. μέσω προγραμματικής σύμβασης με ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α Άρτας (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου)

ΑΔΑ: ΩΓ0ΑΩΨΑ-ΩΗΚ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Άρτα: 26-10-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                        Αρ.Πρωτ.: 26028

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.:2681362243

Fax : 2681362269

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

διενέργειας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. μέσω προγραμματικής σύμβασης με ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α Άρτας (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου)

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης έχοντας υπ’ όψη τα εξής :

  1. Την αριθ. 20439 / 31-08-2018 (ΑΔΑM:18PROC003622900) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων.
  2. Την αριθ. 503 /2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΥΣΦΩΨΑ-ΗΥΙ) με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την ανάθεση της προμήθειας μεταχειρισμένου οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. για το οποίο δεν κατατέθηκαν προσφορές κατά την προηγούμενη διαδικασία διαγωνισμού.  Συγκεκριμένα η διαπραγμάτευση θα αφορά το παρακάτω όχημα:

Υλικά Μονάδα μέτρησης Τιμή μονάδος σε € Ποσότητα Δαπάνη σε €
Προμήθεια οχήματος τουλάχιστον 15 θέσεων ΔΗΚΕΔΑ τεμ 48.387,10 1,00 48.387,10
Άθροισμα 48.387,10
ΦΠΑ 24% 11.612,90
Σύνολο 60.000,00

 

  • Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε για όσες ομάδες δεν είχαν κατατεθεί προσφορές. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ως εξής:

1) Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο,  ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:

α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β.  Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής δηλαδή ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ.

γ.  Ο τίτλος της σύμβασης (Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. μέσω προγραμματικής σύμβασης με ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α Άρτας (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου)

δ.  Η ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης

ε.  Τα στοιχεία του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές

2) Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει τους εξής τρεις (3) υποφακέλους :

  • Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιέχει τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. 20439 / 31-08-2018 διακήρυξη. Το ΕΕΕΠ που αφορούσε τον διεθνή διαγωνισμό, θα αντικατασταθεί με το συνημμένο ΤΕΥΔ το οποίο θα υποβληθεί τελικά κατά την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.  Επίσης για την διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής.
  • Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3.2 και 2.2.6 της διακήρυξης.
  • Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

3) Οι ως άνω φάκελοι θα  πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

4) Οι φάκελοι των προσφορών περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή επί αποδείξει μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.  Φάκελοι που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

  • Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει μέχρι την Τρίτη 13-11-2018 ώρα 10:00 – 10:30 μ.μ. (ώρα λήξης), στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ στο 3ο όροφο του Δημαρχείου (περιφ. Οδός & Αυξεντίου). Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί ως εξής:

Η έναρξη υποβολής των προσφορών κηρύσσεται από τον πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού η οποία έχει ορισθεί με την αριθ. 9/2018 (ΑΔΑ: 7ΧΙΣΩΨΑ-96Ψ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών.  Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν ή να αξιολογηθούν.  Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποσφραγίζει δημόσια, παρουσία των διαγωνιζομένων, κατά την ημερομηνία της διαπραγμάτευσης τον κυρίως φάκελο της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και καταγράφει τους διαγωνιζόμενους σε πρακτικό.  Οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ καταγράφονται στο πρακτικό κατά σειρά που κατατέθηκαν.  Η επιτροπή στην συνέχεια ελέγχει και καταγράφει στο πρακτικό τα δικαιολογητικά συμμετοχής, στα οποία αναγράφονται οι αύξοντες αριθμοί των φακέλων ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  Στην συνέχεια ακολουθεί η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία καταγράφονται στο πρακτικό.  Αν η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού κρίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα (άρθρο 117 παρ.4 του Ν.4412/2016),  στην συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος με τις οικονομικές προσφορές για όσες ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια την ίδια ημέρα, και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων που και αυτά καταγράφονται στο πρακτικό.  Για όσες ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  Στην συνέχεια συντάσσει το πρακτικό και αποστέλλει έγγραφο στο προσωρινό μειοδότη ή μειοδότες για την κατάθεση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν όσα έχουν ζητηθεί να ισχύουν με το ΤΕΥΔ, σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή του.  Αυτά μπορεί να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη ή μειοδοτών και αφού η επιτροπή διαπιστώσει ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα ζητούμενα της παρούσης, αποστέλλει με διαβιβαστικό στο Δημοτικό Συμβούλιο τα πρακτικά για την κατακύρωση της σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π. επί αποδείξει.

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προσκομίζοντας Εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Αντίγραφα της διακήρυξης για την συμμετοχή στην διαπραγμάτευση και πληροφορίες για αυτή παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αρταίων (αρμόδιος υπάλληλος : Πετσιμέρης Άγγελος, τηλ. 2681362243).  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στην επιλογή «Εφημερίδα της υπηρεσίας» – «Προκηρύξεις».

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑ ΔΗΚΕΔΑ

Τιμήθηκε η μνήμη των επτά πεσόντων στην Καλαμιά Άρτας από τα Κατοχικά στρατεύματα

Με κάθε επισημότητα τελέστηκε σήμερα το πρωί στην Καλαμιά η ετήσια επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων για τους 7 πεσόντες από τα Γερμανικά Κατοχικά στρατεύματα το 1943. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Αρταίων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλοθέης στο σημείο που εκτελέστηκαν οι πεσόντες και έχει δημιουργηθεί μνημείο.

«Αποτίουμε για τρίτη συνεχή χρονιά φόρο τιμής στην θυσία αυτών των επτά ηρώων. Με αυτόν τον τρόπο κρατούμε αναλλοίωτη την ιστορική  μνήμη και δίνουμε την ευκαιρία στα νέα παιδιά να μάθουν την τοπική ιστορία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την συνεργασία τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο Φιλοθέης, τις Τοπικές Κοινότητες Καλαμιάς και Χαλκιάδων, τα σχολεία της Καλαμιάς και των Χαλκιάδων, την Ελληνική Αστυνομία για την τήρηση των τροχονομικών μέτρων, καθώς και όλους τους συμπολίτες που παρέστησαν, όπως και τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και όσων επέζησαν» ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης. Να σημειωθεί ότι οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης ξεκίνησαν το 2016 με πρωτοβουλία του Δήμου Αρταίων και του Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Φιλοθέης, ενώ ο Δήμος έχει πραγματοποιήσει ανάπλαση στο χώρο του μνημείου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Βουλευτής Άρτας Γιώργος Στύλιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Βαρέλης, οι Αντιδήμαρχοι Χριστόφορος Σιαφάκας και Κώστας Ζέρβας, η Περιφερειακή Σύμβουλος Αναστασία Σίμου-Τάσιου, ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου του Δήμου Αρταίων Γιώργος Πανέτας, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καλαμιάς Απόστολος Ζιώβας, η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Χαλκιάδων Μαρίνα Κομπογιάννη, ο Αστυνομικός Διευθυντής Άρτας Φώτης Ντζιμάνης, ο Εκπρόσωπος του ΚΕΝ Άρτας Ιωάννης Καραγιάννης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωμάτων Άρτας Αλέξανδρος Παναγής, ο Πρόεδρος των Εφέδρων Αξιωματικών Άρτας Πέτρος Κατσαούνος, o Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Φιλοθέης Αθανάσιος Ρίζος,  καθώς και πλήθος κατοίκων της περιοχής. Τον Πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός Σπυρίδων Γιάννος.

Το ιστορικό

Ήταν 25η Οκτωβρίου του 1943 όταν οι αντάρτες, κάνοντας σαμποτάζ, έκοψαν οχτώ τηλεγραφόξυλα μεταξύ Καλαμιάς και γέφυρας Καλογήρου. Οι Γερμανοί δεν προσπάθησαν καν να βρουν  τους υπαίτιους αλλά, έβαλαν μπροστά το σχέδιό τους για αντίποινα. Την επόμενη ημέρα, ένα απόσπασμα μπήκε στο χωριό και με την απειλή όπλων συνέλαβαν όλους τους άντρες που βρήκαν. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για πάνω από 300 άντρες. Τους πήγαν στο καφενείο από όπου αρκετοί κατάφεραν να ξεφύγουν από τα παράθυρα.

Μετά από έντονες πιέσεις του Προέδρου οι Γερμανοί αποφάσισαν να πάρουν μόνο οχτώ άντρες όσα δηλαδή ήταν και τα τηλεγραφόξυλα που έκοψαν οι αντάρτες. Ο Γερμανός αξιωματικός που ηγείτο του αποσπάσματος,  πήρε την διαταγή εκτέλεσης από τους ανωτέρους του και αμέσως τα Γερμανικά φορτηγά γεμάτα στρατιώτες αναχώρησαν για την Καλαμιά. Στην καρότσα του ενός φορτηγού ήταν οι οχτώ νέοι και ένας Γερμανός που τους φρουρούσε. Από τους οκτώ, ένας, ο Θωμάς Ζιώβας, κατάφερε και ξέφυγε βαριά τραυματισμένος. Τους υπόλοιπους οι Γερμανοί τους άφησαν μέσα στο χωράφι, μπροστά από τις κάννες των πολυβόλων και τους ώθησαν να τρέξουν προς την Καλαμιά. Οι εφτά, πλέον, μη μπορώντας να κάνουν κι αλλιώς, άρχισαν να τρέχουν φωνάζοντας «Ζήτω η Ελλάδα», τα πολυβόλα «κροτάλισαν» και μετά από λίγο έπεσαν όλοι νεκροί.

Οι εκτελεσθέντες ήταν οι: Χρήστος Ν. Βασιλάκος ετών 35, Απόστολος Κ. Ζιώβας ετών 20, Αριστείδης Χρ. Κατσιγιάννης ετών 22, Ελευθέριος Φωτ. Μπαϊλης ετών 29, Νικόλαος Γ. Μπούρας ετών 31, Μάνθος Θωμ. Νίκαρης ετών 24, Δημήτριος Παπαρούνης ετών 24.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 25-10- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.25839
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29Η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα ΔΕΥΤΡΑ και ώρα 9:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1.Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων έτους 2019
2.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων Γ΄Τριμήνου 2018
3.Έγκριση πρακτικού 2 ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες τους μήνες Νοέμβριο –Δεκέμβριο 2017
4. Έγκριση πρακτικού 2 ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες του έτους 2015 και έργα πρόληψης νέων (Β΄φάση)
5. Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων για εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών-αγροτικών εκμεταλλεύσεων από Τ.Κ. Γαβριάς σε Τ.Κ. Κωστακιών στο Δήμο Αρταίων
6.Σύνταξη όρων διακήρυξης του έργου: Έργα οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις- τεχνικά )

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στην Καλαμιά την Παρασκευή

Ο Δήμος Αρταίων σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο Φιλοθέης Άρτας πραγματοποιούν για μια ακόμη χρονιά την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11 το πρωί επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στην Καλαμιά (στο μνημείο επί της παλαιάς Εθνικής Οδού), προς τιμήν των εκτελεσθέντων από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής το 1943.

Γίνεται γνωστό πως λόγω ενός γραφειοκρατικού κωλύματος με την προμήθεια των καυσίμων δεν έχουν βγει για αποκομιδή απορριμμάτων τα απορριμματοφόρα του Δήμου Αρταίων. Ζητούμε την κατανόηση των συμπολιτών. Το πρόβλημα θα αποκατασταθεί άμεσα και από αύριο θα πραγματοποιηθεί κανονικά η αποκομιδή των απορριμμάτων

Εσπερινός και Λιτανεία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γραμμενίτσας

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, τελετή Λιτανείας καθώς και περιφορά της Εικόνας του Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιηθεί στην Τοπική Κοινότητα Γραμμενίτσας τη Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018.

Το πλήρες πρόγραμμα έχει ως εξής:

Μέγας Εσπερινός: ώρα 18.00

Πέρας προσέλευσης επισήμων: ώρα 18:45

Λιτανεία: ώρα 19:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα 24- 10- 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.25589
Γρ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣ
Πληρ. Γ. Ντεκουμές όπως στον πίνακα διανομής
Τηλ.2681362263
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24Η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9:30 π.μ.., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού, άνοιγμα οικονομικών προσφορών για την ‘‘ Σίτιση Μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019’’
2. Έγκριση ή πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού, Λοιπών ειδών Υγιεινής, και σάκκων απορριμμάτων για τα έτη 2018-2019 του Δήμου Αρταίων και των νομικών προσώπων ετών 2018-2019 και (για το Δήμο Αρταίων προαίρεη 30%)
3. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Τούση Αικατερίνης για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που αφορούν σε δαπάνες επεκτάσεως ηλεκτροφωτισμού
4. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Αρκουμάνη Αθανασίου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση TOYRNATUR 2018 στο Ντισελντορφ της Γερμανίας από 31/8/2018 έως 2/9/2018
5. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Μαρέτη Απόστολου για χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά έξοδα μετακίνησης του αρ. ΜΕ 72985 οχήματος στην Αθήνα για επισκευή βλάβης του.

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία για να καλέσουμε τους αναπληρωτές σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
1. Ζέρβας Κων/νος
2. Σιαφάκας Χριστόφορος
3. Λιλής Γεώργιος
4. Βλάχος Μιχαήλ
5. Χαρακλιάς Κων/νος
6. Κοσμάς Ηλίας
7. Παπαϊωάννου Κων/νος
8. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία

Ενημέρωση και στήριξη των αιτημάτων των εργαζομένων του «Βοήθεια στο Σπίτι»

Κατά τη διάρκεια ενημερώσεων που έκανε ο Δήμαρχος στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφέρθηκε στο θέμα του Προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι», όπου και είχε συνάντηση με τους εργαζόμενους τις προηγούμενες ημέρες και τους εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στις διεκδικήσεις τους για μονιμοποίηση στην εργασία τους. Να σημειωθεί, ότι στην Άρτα υπάρχουν πέντε δομές του Προγράμματος με 15 εργαζομένους συνολικά που εξυπηρετούν 400 συμπολίτες, ηλικιωμένους και ΑμεΑ.

 

«Η δομή πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά, όπως άλλωστε επιτάσσουν οι ανάγκες που υπάρχουν. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα είναι πολύ αξιόλογοι, έμπειροι και αναγνωρίζουμε το σπουδαίο έργο που έχουν επιτελέσει και συνεχίζουν να επιτελούν στην κοινωνία της Άρτας. Στο πλαίσιο των αιτημάτων και της ΚΕΔΕ, ζητούμε να υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση που θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, οριστική και μόνιμη λύση στην εργασιακή τακτοποίηση του προσωπικού, καθώς και να αυξηθεί ο αριθμός των προσλήψεων εργαζομένων, για να διασφαλιστεί και η ευρύτερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Τσιρογιάννης.

ΧΡ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Υπέρ της καταβολής των αναδρομικών Χριστουγέννων και Πάσχα σε όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους»

Ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης αναφέρθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις σε ότι αφορά τις δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν εργαζομένους για την καταβολή των αναδρομικών αποδοχών Χριστουγέννων και Πάσχα (αρκετοί Δήμοι έχουν καταβάλλει τα χρήματα), μετά από πρωτόδικη απόφαση που δικαίωνε τους εργαζομένους.

«Ο Δήμος θα καταβάλει τα αναδρομικά χρήματα στους εργαζόμενους που έχουν δικαιωθεί δικαστικά. Επίσης, θα διεκδικήσουμε να καταβληθούν τα αναδρομικά από τον κρατικό προϋπολογισμό σε όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος και υπογράμμισε πως η ΚΕΔΕ έχει αναλάβει την κατάρτιση προτεινόμενης νομοθετικής διάταξης η οποία θα προβλέπει την καταβολή από τον κρατικό προϋπολογισμό του συνόλου των μεικτών αποδοχών για όλους τους εργαζόμενους που αντιστοιχούν στα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα αναδρομικά.

 

Έγκριση από το Κ.Σ.Ν.Μ. των μελετών για το Ιστορικό Δημαρχείο

 

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε, ακόμη, στις εξελίξεις σχετικά με το Ιστορικό Δημαρχείο, καθώς πλέον ανοίγει ο δρόμος για την αποκατάσταση του διατηρητέου αυτού κτιρίου.

 

Με απόφασή του, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) ενέκρινε τις μελέτες   «Καταγραφή της κατάστασης διατήρησης  και προτάσεις συντήρησης των οροφογραφιών και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων Παλαιού Δημαρχείου Άρτας» και «Αποκατάσταση διώροφου κτηρίου του Ιστορικού Δημαρχείου Άρτας, χαρακτηρισμένου ως έργου τέχνης φερόμενης ιδιοκτησίας του Δήμου Αρταίων» που είχε υποβάλλει ο Δήμος.

 

Πλέον, ετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης και αναμένεται η δημοπράτηση εντός Νοεμβρίου,  ώστε  με βάση το σχεδιασμό που έχει εκπονήσει η Δημοτική Αρχή το Ιστορικό Δημαρχείο να παραδοθεί εκ νέου στην κοινωνία της Άρτας.

 

 

Καθυστέρηση ενός έτους στην επίσημη ένταξη έργων ασφαλτοστρώσεων στο ΠΔΕ

 

Ο κ. Τσιρογιάννης αναφέρθηκε στην πολύ σημαντική καθυστέρηση που υπάρχει στην ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 3 εκ. ευρώ για την ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων. Είναι ένα έργο που έχει ανακοινώσει με Δελτίο Τύπου η Κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο, αλλά ακόμη δεν έχει ενταχθεί επίσημα!

 

«Ως Δήμος δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, με τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα μας, όπως τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια, τα ακτινίδια, οι ελιές κ.α. Παράλληλα, διαθέτουμε πολύ καλές πτηνό-κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, που παράγουν εξαίρετο έργο. Η βελτίωση των αγροτικών δρόμων θα βοηθήσει στην ενίσχυση της παραγωγής για τους αγρότες και τους πτηνό-κτηνοτρόφους μας και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση του εισοδήματός τους.  Παράλληλα, έχουμε έτοιμες μελέτες για πολλά έργα άνω των 10 εκ. ευρώ που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ και τα οποία θα ενισχύσουν σημαντικά τον αγροτικό τομέα και να στηρίξουν τις επιχειρήσεις. Δυστυχώς, παρά τις εκκλήσεις μας, δεν παίρνουμε κάποια απάντηση σχετικά με το πότε θα ενταχθούν τα χρήματα αυτά. Πώς θα βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα, εάν μας καθυστερούν στα βασικά έργα υποδομής;» σχολίασε.

 

Κατά την προ ημερησίας συζήτηση στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο τονίστηκε η ανάγκη για λήψη μέτρων σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων στην επαρχιακή οδό Άρτας-Ροδαυγής, στο ύψος του Έλατου Κορφοβουνίου, καθώς στο σημείο δεν υπάρχει ηλεκτροφωτισμός και εισέρχονται στο δρόμο ανεπιτήρητα και μη ζώα. Ο Δήμος έχει στείλει σχετική επιστολή στα αρμόδια όργανα και παρακολουθεί στενά το θέμα.

 

Επιπλέον, επισημάνθηκε η ανάγκη τοποθέτησης ηλεκτροφωτισμού στην επαρχιακή οδό από το ιστορικό Γιοφύρι μέχρι τις Κεραμάτες, μιας και υπάρχει αυτό το διάστημα έντονη κυκλοφορία λόγω και της έναρξης της περιόδου συγκομιδής των εσπεριδοειδών. Να σημειωθεί ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει λάβει στο παρελθόν απόφαση σχετικά με την τοποθέτηση κολώνων ηλεκτροφωτισμού σε όλο το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο, με προτεραιότητα κυρίως σε διασταυρώσεις οδών, αλλά και στις εντός οικισμού περιοχές από τις οποίες διέρχονται οι οδικοί άξονες.

 

Τέλος, έγινε αναφορά στην ανάγκη συνέχισης λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Ροδαυγής, όπου υπάρχει μόνο ένα παιδί, αλλά και των Κεραματών, με το Δήμαρχο να επισημαίνει πως κανένα Νηπιαγωγείο δεν πρέπει να κλείσει ακόμη και αν φιλοξενεί μόνο ένα παιδί.

 

Δήλωση Δημάρχου σχετικά με την ανεξαρτητοποίηση του Δημοτικού Συμβούλου Γιώργου Μπαλάγκα

 

Σε δήλωσή του σχετικά με την ανεξαρτητοποίηση του Δημοτικού Συμβούλου Γιώργου Μπαλάγκα, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης ανέφερε:

 

«Δυστυχώς, για άλλη μία φορά, ο κ. Μπαλάγκας με την στάση του, τόσο σε πολιτικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, εμπαίζει τη νοημοσύνη των Αρτινών.

Θεωρεί, ότι οι Αρτινοί δεν θυμούνται ούτε την συμπεριφορά του όταν ήταν Αντιδήμαρχος, ούτε την στάση του κατά την εκλογή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θεωρεί, ότι οι Αρτινοί δεν θυμούνται τις θετικές ψήφους σε όλα τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο ως Αντιδήμαρχος, Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΑ, αλλά και ως Δημοτικός Σύμβουλος του συνδυασμού μας.

Θεωρεί, ότι οι Αρτινοί δεν κατανοούν ότι η δήλωση ανεξαρτητοποίησής του εκπορεύεται από υστεροβουλία και όχι από πραγματικό ενδιαφέρον και άποψη για το καλό του τόπου. 

Ναι συμφωνούμε ότι ο κ. Μπαλάγκας έχει άποψη και ενδιαφέρον για τους δημότες.

Έχει άποψη για τον εαυτό του.

Και ενδιαφέρον, για την επόμενη καρέκλα.

Με αυτά τα κριτήρια, κάνει τις όποιες επιλογές του.

Θεμιτές, αλλά είναι βέβαιο πως δεν αφορά το συνδυασμό μας «ΑΡΤΙΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

Και, ακόμη πιο βέβαιο, είναι ότι δεν αφορούν τους Αρτινούς».

 

Να σημειωθεί, ότι στη θέση του κ. Μπαλάγκα ως Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Άρτας προτάθηκε και ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Κώστας Ζέρβας.

 

Πλήρης αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων στην παραχώρηση δημοτικών ακινήτων στην ΕΤΑΔ Α.Ε.

ΧΡ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «Απαιτούμε την επιστροφή της δημόσιας περιουσίας στις τοπικές κοινωνίες και τους δημότες μας»

 

Την πλήρη αντίθεσή του  στην παραχώρηση δημοτικών ακινήτων στην ΕΤΑΔ ΑΕ εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων, το οποίο συνεδρίασε χθες. Μετά από πρόταση του Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη συζητήθηκε το θέμα, το οποίο απασχολεί όλους τους Δήμους της χώρας, καθώς η Κυβέρνηση με τα ΦΕΚ Β’ 2317/19-6-2018 και 2320/19-6-2018 αποφάσισε, εν κρυπτώ  και χωρίς καμία απολύτως ενημέρωση, την παραχώρηση στην Ελληνική Εταιρία Ακινήτων του Δημοσίου, ακινήτων που ανήκουν στην Αυτοδιοίκηση ή έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για να περάσουν στην ιδιοκτησία τους.

 

Στην Άρτα παραχωρούνται, συνολικά, 79 ακίνητα στην ΕΤΑΔ ΑΕ, σύμφωνα με αναλυτική έρευνα που έγινε στο Υποθηκοφυλακείο, βάσει του κάθε ΚΑΕΚ. Μεταξύ των ακινήτων αυτών υπάρχουν σημαντικά αρχαιολογικά και άλλα δημόσια ακίνητα όπως για παράδειγμα: μεγάλη παραποτάμια έκταση που περιλαμβάνει το Εκθεσιακό Κέντρο, το ΚΤΕΛ, εκτάσεις γύρω από αυτό, καθώς και τη συνεχόμενη παραλίμνια έκταση 716 στρεμμάτων, το Δημαρχείο, το παλιό Νοσοκομείο, εκτάσεις δίπλα από την Αστυνομία, τα Δικαστήρια, παραποτάμιες εκτάσεις στη Βλαχέρνα, δίπλα από τον Άραχθο, στη Φιλοθέη Άρτας, στους Αγίους Αναργύρους, στο Γλυκόριζο, στο Τρίγωνο, στις φοιτητικές εστίες του ΤΕΙ Ηπείρου, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο και στις πέριξ περιοχές κ.α.

 

Η παραχώρηση αυτή αποτελεί ουσιαστικά μια εγγύηση του δημοσίου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς τους δανειστές και μάλιστα για χρονική περίοδο 99 ετών. Παράλληλα, παραχωρείται η δυνατότητα εκμετάλλευσης του κάθε ακινήτου και αξιοποίησής του από τους δανειστές, σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας μας.

 

«Η εξέλιξη αυτή μας βρίσκει κάθετα αντίθετους αφού πέραν των άλλων μνημονιακών περικοπών στην τοπική αυτοδιοίκηση και τους πολίτες της χώρας αφαιρούνται πολλοί ζωτικοί χώροι που ήταν σε χρήση των δημοτών αποκλείοντας ακόμη και την πρόσβαση σε αυτούς με την έναρξη της εκμετάλλευσής τους.  Η απόφαση την οποία καλούμαστε να λάβουμε σήμερα θα αποσταλεί άμεσα στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, ώστε να αναληφθεί και να υποστηριχτεί από την ΚΕΔΕ η σχετική νομική διαδικασία προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας» ανέφερε στην εισήγησή του ο Δήμαρχος. Και συνέχισε: «Ως Δήμος Αρταίων εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας σε αυτή την εκχώρηση και απαιτούμε την επιστροφή της δημόσιας περιουσίας στις τοπικές κοινωνίες και τους δημότες μας. Θεωρούμε ότι η δημοτική περιουσία στην Άρτα δεν μπορεί να αποτελέσει περιουσία κανενός άλλου πέραν των Αρτινών. Απαιτούμε άμεσα την επιστροφή αυτής της δημόσιας περιουσίας, που εν κρυπτώ πέρασε στην ΕΤΑΔ ΑΕ, στις τοπικές κοινωνίες και τους δημότες».

 

Μάλιστα, να σημειωθεί ότι η ΚΕΔΕ ζητά από τις δημοτικές αρχές να προβούν στην άμεση κατάθεση αίτησης ακυρότητας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να μην ισχύει το ΦΕΚ Β 2320/19-6-2018 και το ΦΕΚ Β 2317/19-6-2018.