ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

30.03.2020 Αρ. Φύλλου 75  Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

20.03.2020 Αρ. Φύλλου 68 Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης

14.03.2020 Αρ. Φύλλου 64 Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

11.03.2020 Αρ. Φύλλου 55 Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

25.02.2020 Αρ. Φύλλου 42 Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού

ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

13.03.2020 Αρ. Φύλλου 855 Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020

10.03.2020 Αρ. Φύλλου 782 Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος

08.03.2020 Αρ. Φύλλου 726 Επιβολή των μέτρων προσωρινής απαγόρευσης της παρουσίας κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις, της λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων και της λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Εγκύκλιοι

31.03.2020 Αρ. Πρ. 20930 Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων

22.03.2020 Αρ. Πρ. 19244 Λειτουργία των υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού

20.03.2020 Αρ. Πρ. 8189 Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

18.03.2020 Αρ. Πρ. 18926 Λειτουργία υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού

18.03.2020 Αρ. Πρ. 18919 Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης – Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19

17.03.2020 Αρ. Πρ. 18779 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των από 11-3-2020 και 14-3-2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους ΟΤΑ – Γνωστοποίηση του με αρ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 29/12-3-2020 εγγράφου του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)

17.03.2020 Αρ. Πρ. 18659 Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης – Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19

16.03.2020 Αρ. Πρ. 8000 Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

12.03.2020 Αρ. Πρ. 7874 Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό

Αποφάσεις

13.03.2020 Αρ. Πρ. 18318  Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

13.03.2020 Αρ. Πρ. 18209 Έκτακτη κατανομή ποσού 10.770.000,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19

13.03.2020 Αρ. Πρ. 18200 Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 10 της ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

13.03.2020 Αρ. Πρ. 18169 Έκτακτη κατανομή ποσού 50.000.000,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

04.03.2020 Αρ. Πρ. 14947 Λήψη μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας στις κολυμβητικές δεξαμενές

27.02.2020 Αρ. Πρ. 13776 Ματαίωση όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων στη Χώρα

23.01.2020 Αρ. Πρ.  4133 Oδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

12.03.2020 Αρ. Πρ. 12339 Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

11.03.2020 Αρ. Πρ. 12063 Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19