Διευθύντρια: Παπανικολάου Ανίτα
26813 62147
Γραμματεία: Φλούδα Ελένη
26813 62154
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Προϊστάμενη: Τζαρή Κωνσταντίνα
26813 62152
Γεωργούλας Δηµήτριος
26813 62149
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Προϊστάμενος: Μπουραντάς Σπυρίδων
26813 62153
Ντεκουµέ Βασιλική
26813 62135