Διευθύντρια: Γρύλλια Σοφία
26813 62205
Γραμματεία: Γέµου - Φώτου Ευσταθία
26813 62230
Γραμματεία: Πατσιούρα Κωνσταντίνα
26813 62230
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ - ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Προϊστάμενος: Σακκάς Άγγελος
26813 62227
Κοντοστέργιου Αγορίτσα
26813 62214
Γκανιάτσα Ευαγγελία
26813 62229
Κεφάλας Κύρκος
26813 62209
Σιώζου Αικατερίνη
26813 62235
Κακκάβα Αντωνία
26813 62228
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Προϊστάμενη: Νούτση Μιράντα
26813 62226
Γιαµούρης Ευάγγελος
26813 62225
Ρίζου Ευαγγελία
26813 62224
Βλάβες ηλεκτροφωτισμού
26813 62230
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Προϊστάμενος: Σακκάς Βασίλειος
26813 62236
Λάµπρου Ιωάννης
26813 62235
Δάφνος Γεώργιος
26813 62237
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Προϊστάμενος: Μπαλατσούκας Θεόδωρος
26813 62223