Διευθύντρια: Τζίµα Ελένη
26813 62247
Γραμματεία: Παπαγιάννη Ευαγγελία
26813 62159
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Προϊστάμενος: Νικολάου Νικόλαος
26810 72910
Τυρολόγου Αλεξάνδρα
26813 62232
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Προϊστάμενος: Βασιλάκης Βασίλειος
26813 62284
Ρεσίτης Κωνσταντίνος
26813 62284
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προϊστάμενη: Αποστόλη Αγγελική
26813 62239