Διευθύντρια: Τόλη Σταυρούλα
26813 62282
Γραμματεία:
26813 62137
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ - ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Προϊστάμενη: Κουτσούµπα Αλεξία
26813 62299
Ληξιαρχείο: Παπαγεωργίου Σοφία
26813 62299
Γραφείο Δηµοτικής Κατάστασης: Ζάγκλης Αθανάσιος
26813 62242
Γραφείο Δηµοτικής Κατάστασης: Χαλιά Μαρία
26813 62297
Γραφείο Δηµοτικής Κατάστασης: Μάνθος Κωνσταντίνος
26813 62242
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Προϊστάμενη: Πανούτσου Ευσταθία
26813 62212
Σαπρίκης Ελευθέριος
26813 62213
Σκαμνέλου Κωνσταντίνα
26813 62137
Πρωτόκολλο: Νικολάου Κων/νος
26813 62294
Πρωτόκολλο: Κοντοδήµα Αναστασία
26813 62207
Πρωτόκολλο: Δήµος Γεώργιος
26813 62293
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Προϊσταμένη: Μέγα Κωνσταντίνα
26813 62238
Τμήμα Μισθοδοσίας: Νούτσου Μαρίνα
26813 62145