Διευθύντρια: Τόλη Σταυρούλα
26813 62282
Γραμματεία: Ρίγανης Βασίλειος
26813 62137
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Προϊστάμενη: Ζιώγα Αµάλια
26813 62244
Μολώνη Θεοδώρα
26813 62244
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ - ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Προϊστάμενη: Κουτσούµπα Αλεξία
26813 62299
Ληξιαρχείο: Παπαγεωργίου Σοφία
26813 62299
Γραφείο ∆ηµοτικής Κατάστασης: Ζάγκλης Αθανάσιος
26813 62242
Γραφείο ∆ηµοτικής Κατάστασης: Χαλιά Μαρία
26813 62297
Γραφείο ∆ηµοτικής Κατάστασης: Μάνθος Κωνσταντίνος
26813 62242
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Προϊστάμενη: Πανούτσου Ευσταθία
26813 62212
Σαπρίκης Ελευθέριος
26813 62213
Γραφείο Μισθοδοσίας: Μέγα Κωνσταντίνα
26813 62238
Γραφείο Μισθοδοσίας: Αποστολόπουλος Νικόλαος
26183 62238
Πρωτόκολλο: Αθανασίου Δηµήτρης
26813 62294
Πρωτόκολλο: Κοντοδήµα Αναστασία
26813 62207
Πρωτόκολλο: Δήµος Γεώργιος
26813 62293
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ,∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Προϊστάμενη: Μέλιου Αργυρώ
26813 62139